گفتنیها کم نیست ! ..تو

Monday, August 20, 2007

صبح پیدا شده!!؟

زردها بی‌هوده قرمز نشده‌اند؛
قرمزی رنگ نینداخته، بی‌هوده بر دیوار...
صبح پیدا شده، اما؛ آسمان پیدا نیست...
صبح پیدا شده، اما؛ آسمان پیدا نیست...

** * **

خورشید سایه ی شبانه ام را سر ببرید ;
قرمزی رنگ نینداخته بی هوده بر دیوار...
صبح پیدا شده ، اما ; آبی پیدا نیست
دل گریان شده ، اما ; آبی پیدا نیست