گفتنیها کم نیست ! ..تو

Saturday, October 16, 2004

آتش عشق

نامحرم زآتش عشقش محروم مبهوت زین تقد یر شوم


نی به رویش نشانی از جدایی پرده دار روزگار ، چو موم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home