گفتنیها کم نیست ! ..تو

Wednesday, September 29, 2004

پیچک نیلوفری

با نا م پد ید ا ر
از پیچک نیلوفری ، محو غبار سبزینه شد
شاخه اش افسانه شد ، گنجشگکی بی خانه شد
هر د م ز یا د می رود عز و جلا ل باغ ما
مرگ زیبا بر تناور بنده ای افتخاری جانانه شد

ا د ا مه د ا رد

Tuesday, September 28, 2004

نغمه ها ی پا ییز ی

به نام گر داننده ی چرخ گردون
شا ید د یر باشه و لینغمه ها ی پا ییز ی ا ز سر کوچه می یا د

می گه آخر ه شهر یو ر ه

آتیش آتیش که می گن ، از صداش پا به فر ا ر

بر گ ا ز بی آ بی نا با و ر هحا لا د یگه قد مای نسیم ، پر جرا ت تر

جو لو ن مید ه تو کوی و بر ز ن

بهت د ر خت و نمی شکنه ، تو گوشش آر و م می گه

ا ز این به بعد ، به خو ا ب می ری با لا لا یی من