گفتنیها کم نیست ! ..تو

Wednesday, April 27, 2005

نـفـس بارون


نــفـــس بــارونــو بـــشــنـاس

كه رخ پــنـــجـره رو مـی شــوره


نــبض خواهــشـو تو بـشــمـر

پرستو يه شب نشينه ،‌بی عبوره

<>

<>

مثه خـوشـی دل ابر

واسه روياهای بی‌پر


سفـرم سپـيديـه مـرمـر

گل خواهش نوازش پرپر


بـــرا خــواب قــنـاری

به فكر آرزو شدن باش


بــقـچه ی بـهـارو دريـاب

صداشـو تو صبح فرداش
هــمــون دل شـكــوفــم

كه گيلاس مهتابو نچيده


رنج التماسش بارونی‌ ترينه

آرزوش غنچه ی خورشـيده


Monday, April 25, 2005

چله ی چلچله


نبديدم شوق رويت ، به نوشته،نه خطابی

<>
نشنـيـدم ، حرآتش،
زهـر پربسـته جـانـی


<>
تو هـمـانی ، كه بر نـيـلوفری
گل نشانی
<>
تو همانی ، كه زچـله ی چلـچلـه زبــانی