گفتنیها کم نیست ! ..تو

Friday, October 22, 2004

میلاد

مثه اولین پرواز یه پرنده
ر ویای زیبای تولد

برق چشم خورشید و ببین تو برکه
ترانه رهایی از خود


پرای پرنده ها ، به نوازش مخمل رویا
ابرا رقصونن ، رقصونن به آهنگ باد

باز شه نگاه گرفته خورشید
اینجا تشنه نورن واسه نقش میلاد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home