گفتنیها کم نیست ! ..تو

Friday, October 15, 2004

پیچک نیلوفری 2


فخر و شکوهش به نوازش ، بر چشم تو

خیالت با آهنگ رویا ، رقاصکی مستانه شدخواب و بیداریت هوشیاری بیهوشتر

هزار خوشه نورانی به کمال ، هر تک دانه شد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home