گفتنیها کم نیست ! ..تو

Wednesday, September 29, 2004

پیچک نیلوفری

با نا م پد ید ا ر
از پیچک نیلوفری ، محو غبار سبزینه شد
شاخه اش افسانه شد ، گنجشگکی بی خانه شد
هر د م ز یا د می رود عز و جلا ل باغ ما
مرگ زیبا بر تناور بنده ای افتخاری جانانه شد

ا د ا مه د ا رد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home